مرحبـاً Selamat Datang Welcome Bienvenue Добро пожаловать Bienvenidos Sejam Bem-vindos

terça-feira, março 4

UCRÂNIA...

Palácio Ninho da Andorinha, na Ucrânia, está no topo de um penhasco de 40 metros de altura sobre o Mar Negro
CONSTRUA SUA VIDA SOBRE A ROCHA, QUE É JESUS E NÃO SOBRE AS FANTASIAS FILOSÓFICAS HUMANAS - QUE NADA PODEM NA ETERNIDADE.

TEM MISERICÓRDIA, SENHOR, DA UCRÂNIA!!!!!!!!!

ПОБУДУЙТЕ ВАШЕ ЖИТТЯ НА СКЕЛІ, КОТРИЙ є ІСУС Христос ТА НЕ НА ЛЮДСЬКИЙ ФІЛОСОФСЬКИЙ FANTASIES - ЩО НІЧОГО НЕ МОЖЕ У ВІЧНОСТІ. МАЙТЕ МИЛОСЕРДЯ, ЛОРДА, УКРАЇНУ!!!!!!!!!

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.
João 3:16

Nenhum comentário:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

FIQUE POR DENTRO